Regulamin

 Regumlamin  Galerii Internetowej Gallery Art in Architecture

I.    Postanowienia Ogólne

1.    Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Galerii Internetowej Gallery Art in Architecture: www.gallery.artinarchitecture.pl.

2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Galerii – rozumie się przez to firmę Art in Architecture Agnieszka Leszczyńska – Mieczkowska
z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 38/3, 80-246 w Gdańsku, NIP: 7181652306, REGON: 220286227, wpisaną do ewidencji pod numerem 129051 przez Prezydenta Miasta Gdańsk, działającą pod adresem internetowym www.gallery.artinarchitecture.pl

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

c) Dziele – rozumie się przez to dzieła sztuki oferowane przez Galerię do sprzedaży detalicznej dostępne w Galerii Internetowej.

d) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto umieszczoną obok informacji o Dziele nie uwzględniającej kosztów dostarczenia. Ceny Dzieł znajdujących się w Galerii Internatowej wyrażone są w złotych polskich wraz z podatkiem VAT marża.

e) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską bądź innego operatora publicznego współpracującą z Galerią.

f) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie Dzieła lub Dzieł złożone przez Klienta w Galerii zgodnie z przedmiotowym Regulaminem.

3. Informacje zamieszczone na stronie Internetowej Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status - rezerwacji.

4. Klient Galerii zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym
 z zasadami współżycia społecznego.

II.   Realizacja Zamówienia.

1. Przed dokonaniem zakupu Klient może zapoznać się z Dziełem za pomocą opisów i zdjęć umieszczonych w karcie internetowej Dzieła. Jeżeli Klient ma dodatkowe pytania dotyczące danego Dzieła lub zasad jego zakupu, może nawiązać z Galerią kontakt mailowy za pośrednictwem adresu: galeria@artinarchitecture.pl.

2. Jednym z warunków realizacji zamówienia i zawarcia transakcji na portalu Gallery Art in Architecture jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia z danymi osobowymi i adresowymi, który dostępny jest na stronie Galerii.

3. Galeria zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Galeria ma prawo do odmowy realizacji Zamówień w sytuacji nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia bądź złożonego z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Galeria potwierdza Klientowi drogą mailową otrzymanie zamówienia. W ciągu 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży i poinformuje o jego zarezerwowaniu do czasu zapłaty Ceny. Galeria zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy współpracujący z Galerią artysta stwierdzi niedostępność zamawianego Dzieła.

5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą pod warunkiem zaksięgowania wpłaty zgodnie
z wysokością wskazaną przez Galerię.

6. Zamówione Dzieło zostaje zarezerwowane dla Klienta na okres 5 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia jego dostępności. W sytuacji nie otrzymania przelewu zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Zamówienia, Zamówienie i rezerwacja zostają anulowane.

7. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni licząc od daty zaksięgowania wpłaty na wskazane konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 30 dni, Galeria skontaktuje się z Klientem i poinformuje o opóźnieniu.

8. W przypadku sprzedaży Dzieła tworzonego na zamówienie, czas dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.

9. Dzieło objęte Zamówieniem jest dostarczane Klientowi wraz z fakturą VAT marża.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące powszechnie przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Galerią a Klientem.

III.   Zasady płatności

1. Zapłata za Zamówienie powinna być dokonywana przelewem na rachunek bankowy Galerii. Płatność powinna nastąpić nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Galerię przyjęcia Zlecenia. Dane do wpłaty i numer konta, na który należy dokonać płatności znajdują się w formularzu Zamówienia Galerii.

2. Na druku wpłaty/polecenia przelewu, w polu "tytułem" należy podać numer katalogowy danego Dzieła tytuł i autora pracy.

3. Po potwierdzeniu dostępności danego dzieła Galeria przesyła informacje o kosztach transportu wyliczanych wg cennika firmy kurierskiej.

4.W przypadku, gdy Galeria wyrazi zgodę na dostawę zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej. W takim przypadku strony uzgadniają indywidulanie kwestie związane z wysłaniem Dzieła i czasem zawarcia umowy.

5. Potwierdzenie otrzymania przelewu za Dzieło oraz transport Galeria przesyła Klientowi e-mailem załączając Potwierdzenie zamówienia.

IV.   Dostawa.

1. Galeria realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy lub operatora publicznego Poczty Polskiej.


2. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Koszty doręczenia Dzieła na terenie Polski oraz poza jej granicami pokrywa Klient.

4. Koszt transportu wyliczany jest indywidualnie i podawany przed realizacją zamówienia.

5. Faktura za transport wystawiana jest oddzielnie przez Galerię na zawarte w formularzu zamówienia dane.

6. Koszty oraz sposób doręczenia Dzieła poza Granicę Polski uzgadniane są indywidulanie z Galerią.


V.   Zwrot i reklamacja zakupionego Dzieła

1.    Na podstawie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Dzieła, a Galeria i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Galerii galeria@artinarchitecture.pl wskazując kwotę zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków pieniężnych. Dzieło natomiast należy odesłać na adres jego nadania. Dzieło powinno być zwrócone w oryginalnym opakowaniu nadawcy, bądź równoważnym zabezpieczeniu. Dzieło nie może posiadać śladów użytkowania przekraczających zwykły zarząd.

3. Po otrzymaniu przesyłki z Dziełem, Klient powinien rozpakować ją w obecności Dostawcy i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół wspólnie z Dostawcą i niezwłocznie poinformować Galeria o zaistniałym zdarzeniu.

4. Zgłoszenie reklamacji wraz z opisem (w szczególności datą pojawienia się uszkodzenia) lub fotografią, potwierdzeniem zakupu oraz wnoszonym żądaniem następuje w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy Galerii. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o wyniku której Klient zostanie poinformowany e-mailem.

5. Na zasadzie art. 770 kodeksu cywilnego Galeria, jako komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Dzieła, jak również za jej wady prawne.

VI.   Postanowienia końcowe

1. Z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Galerii wobec Klientów niebędących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny Dzieła.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie Internetowej Galerii.

5. Galeria jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie Internetowej Galerii. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.